نقص ایمنی_03
کودک بی سرپرست_02
کودک بی سرپرست
koodak_bisarparast_01
naghse_imenii_01

کودکانی که در خانه کودکان موسسه خیریه بازباران زندگی می کنند، کودکانی هستند که مستقیما از طریق سازمان بهزیستی استان تهران به این مرکز ارجاع داده شده اند. این موسسه برای اولین بار در ایران، از الگوی شبه خانواده برای نگهداری کودکان بی سرپرست استفاده ‏نمود.
شبه خانواده، کانونی است که در آن، تعداد محدودی کودک با یک مربی ثابت، ایام را در ارتباطی عاطفی و ‏برخوردی منطقی با دنیای بیرون می گذرانند. آنها از بدو ورود، تا زمانی که به فرزند خواندگی بروند یا به ‏استقلال کامل برسند، در شرایطی تا حد امکان نزدیک به شرایط خانواده نگهداری می شوند‎.‎‏ ‏‎
به طور متوسط در موسسه خیریه بازباران، 50 کودک با این روش نگهداری می شوند.