نقص ایمنی_03
کودک بی سرپرست_02
کودک بی سرپرست
koodak_bisarparast_01
naghse_imenii_01
پرداخت از طریق تلفن همراه

مراحل پرداخت تلفنی

با تلفن همراه کد #5550666*4*733* را شماره کنید.
زبان فارسی یا انگلیسی را انتخاب کنید.
مبلغ موردنظرتان را انتخاب کنید.
شماره 16 رقمی کارت را وارد نمایید.
رمز دوم کارت خود را وارد نمایید.
تائید پرداخت را دریافت کنید.
کارتتان را ثبت کنید.